Beschouwing op de Papendrechtse begroting voor 2020-2023

In november 2019 presenteerde het College van Papendrecht de begroting voor 2020-2023. Weer viel ons op dat, ondanks dat er een financieel donkere toekomst aankomt, het College niet de noodzaak ziet om daar nu al naar te handelen.

Beschouwing Papendrechtse Begroting 2020-2023


Voorzitter,

Het mag geen verrassing zijn dat de VVD deze begroting niet erg positief ziet. Dit jaar wordt door een verschuiving van reserves nog een positief beeld bereikt maar dat is geen garantie. Dat hebben we de afgelopen concernrapportage ook mogen zien, toen nog even een tegenvaller van 1,2 miljoen moest worden opgevangen. De komende jaren laat de begroting een nog veel negatiever beeld zien, oplopend tot bijna 4 miljoen en daarbij is nog rekening gehouden met de taakstelling van 5 miljoen in de regio. Dat begrotingstekort is bijna 200 Euro per huishouden, wat ergens gevonden moet worden. Laat het duidelijk zijn: de VVD gaat niet akkoord met het ophogen van de belastingen om dit tekort recht te trekken.

De portefeuillehouder gaf tijdens de ABZ commissie aan dat ook de komende jaren een sluitende begroting zal komen. Wij wensen hem daar veel succes mee en de VVD-fractie zal helpen waar kan, maar daarbij moet de houding van het college wel veranderen. Wat bedoel ik daarmee? We zien een enorm begrotingstekort op ons afkomen. Ik benadruk nog even: bijna 4 miljoen Euro! Daar moeten uitgaven voor worden geschrapt. Die maatregelen worden komend jaar voorgelegd door het College voorgelegd. Door de verplichtingen die de gemeente heeft in de gemeenschappelijke regelingen, zijn de mogelijkheden om aan de begroting te sleutelen zeer beperkt. Daarbovenop geeft het College in haar Raads-informatiebrief aan dat de punten uit het college actieplan ontzien zullen worden bij de mogelijke maatregelen. Een feestje organiseren (of les geven in de Papendrechtse geschiedenis) is blijkbaar belangrijker dan de portemonnee van de Papendrechtse inwoners??

En als kers bovenop de bittere pil, anders kan ik het niet verwoorden, vinden we de inflatie van het nieuwe beleid. Het College vindt blijkbaar haar nieuw te verzinnen beleid zo belangrijk, dat er de komende jaren nog meer geld voor wordt gereserveerd. Bovenop de 100.000 Euro die daar jaarlijks al voor staat! Daarmee steek je echt een dikke tong uit naar de Papendrechtse inwoners en dat vindt de VVD ongehoord en onjuist. Onjuist om minstens vier redenen:

            Ten eerste dient nieuw beleid het eerste jaar onder nieuw beleid te worden opgevangen. De              jaren daarna dient het in de gewone begroting te worden verwerkt.

      Ten tweede heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er nog helemaal geen beleid tegenover staat. Men heeft dus geen idee waar het geld voor nodig is, maar wil het maar vast hebben.

            Ten derde geeft dit een compleet verkeerd signaal wanneer er juist in de paragrafen staat dat er eigenlijk geen ruimte is voor nieuw beleid en dar er naar bezuinigende maatregelen moet worden gezocht.

            En tenslotte, maar wellicht wel de belangrijkste reden. Elke Euro die teveel wordt begroot, moet worden opgehoest door de Papendrechtse inwoners.

Daarom heeft de VVD-fractie een amendement voorbereid, waarmee het ophogen van de post “Nieuw beleid” wordt teruggebracht naar de normale hoogte. Ik weet dat dit maar een druppel is op het complete tekort in de meerjarenbegroting, maar alle beetjes helpen en er gaat in ieder geval een signaal van uit dat het College zichzelf niet belangrijker vindt dan de gevolgen voor Papendrecht.

-Dictum Amendement:

             Besluit dat:

Binnen taakveld 0.8, Overige baten en lasten, de bedragen voor 2021, 2022 en 2023,  respectievelijk €-1.098.000, €-1.851.000 en €-2.932.000

Te vervangen door respectievelijk €-1.048.000, €-1.876.000 en €-2.732.000 en de vrijgevallen bedragen terug te laten vloeien in de Algemene Reserve.


Een ander signaal wat wij in deze begroting lezen is het niet nemen van verantwoordelijkheid. Er worden zaken twee of drie jaar vooruit geschoven, terwijl daar geen reden voor is. Alsof het College lastige besluiten aan het volgende College wilt overlaten. Onderhoud wordt naar achteren geschoven, begrotingsmaatregelen komen pas volgend jaar aan bod en er wordt alleen maar de publiciteit gezocht met leuke dingen. Een bijzonder voorbeeld zijn de bomen op de Veerdam. Enkele jaren geleden is daar al een auto vernield doordat er een grote tak uit een van de bomen viel. Gelukkig zijn er toen geen mensen gewond geraakt. Na onderzoek kwam men erachter dat de bomen ziek waren en dat ze gekapt moeten worden. De meest zieke bomen zijn meteen gekapt en de rest zou in 2020 (?) gebeuren, zodat er een fasering plaatsvonden men niet in een klap alle mooie bomen op de Veerdam zou kwijtraken. Nu neemt het College het besluit om de kap nog drie jaar uit te stellen, met als reden: zodat er nog langer kan worden genoten van deze mooie laan. Voorzitter, ook de VVD vindt dat de Veerdam een karakteristiek stukje Papendrecht is en dat de bomen bij de laan horen. Maar nog langer wachten verhoogt alleen maar het risico dat er weer een keer een tak naar beneden komt en wellicht loopt er dan wel iemand. Daarom vraagt de VVD het College om verantwoordelijkheid te nemen en deze pleister er gewoon af te trekken en de pijn te slikken.

Voorzitter, tijdens de ABZ-vergadering hebben we ook al gevraagd hoe het zit met het mogelijke flankerende beleid voor het sociale domein. Het is ons toch nog niet helemaal duidelijk. Zoals wij het nu begrijpen, hebben wij als gemeenten aangegeven dat er in de regio een taakstelling van 5 miljoen moet worden gevonden. Vervolgens kan er door het zogenaamde flankerende beleid in Papendrecht weer deze taakstelling worden teruggedraaid. Dan zien wij het nut van een taakstelling niet helemaal meer. Dan bezuinig je namelijk niet maar verschuif je de uitgaven. Ik hoor graag van de portefeuillehouder dat wij het verkeerd zien en dat deze verschuiving niet gaat gebeuren.

Is het dan allemaal kommer en kwel in de begroting? Zeker niet, voorzitter. (Positieve voorbeelden zoeken?) Grotendeels is de begroting logisch en noodzakelijk, maar de VVD vindt dat het College verantwoordelijkheid moet nemen en niet alleen op de winkel moet passen, snoepjes uit moet delen en koffie moet drinken met de klanten. Wij verwachten van een College dat er daadwerkelijk wordt gekeken naar het algemeen belang van Papendrecht en dat daarbij verder moet worden gekeken dan alleen de komende jaren.