VVD Beschouwing Kaderbrief 2019-2023

Elk jaar presenteert het College in juli de kaderbrief. Daarin staan de plannen van het College voor de komende jaren. Daarbij wordt ook het financiële perspectief dat bij die plannen hoort geschetst. Over dat financiële beeld heeft de VVD grote zorgen. Dit lichten wij toe in onze beschouwing op de kaderbrief.

Beschouwing kaderbrief 2019

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de tweede perspectiefnota van dit College. Vorig jaar stonden er weinig plannen in de kaderbrief, omdat het college nog maar net aan haar taak was begonnen. Dus des te groter was onze verwachting voor deze kaderbrief, want hiermee was het College vol aan de bak geweest. De plannen uit het coalitieakkoord kunnen eindelijk waar worden gemaakt en dat wordt beschreven in het Collegeactieprogramma; een mooi Scrabblewoord overigens. Met deze kaderbrief en het actieprogramma zijn de ambities van het college vertaald naar een financieel beeld. En over dat financiële beeld, voorzitter, heeft de VVD grote zorgen.

 

Vier jaar geleden zag de perspectiefnota er niet rooskleurig uit. Men verwachte voor de daarop volgende jaren een nadelig begrotingsresultaat van één tot anderhalf miljoen Euro. Daarop besloten het College en de Raad om te bezuinigen en inkomsten te genereren. En dat was nog tijdens de toen heersende economische crisis. Maar dat is gelukt en het resulteerde uiteindelijk in een overschot en konden we een flinke lastenverlichting voor de inwoners van Papendrecht doorvoeren.

 

Voorzitter, voor 2020 zien we door een boekhoudkundige handigheid met betrekking tot de reserves het begrotingsresultaat nog net in de zwarte cijfers. De jaren daarna ziet het er weer niet rooskleurig uit. Dit keer loopt het nadelige begrotingsresultaat zelfs op tot ruim vier miljoen Euro. Vier miljoen! En dat bedrag gaat waarschijnlijk nog oplopen ook, gezien de inhoud van de meicirculaire en de tekorten in het sociale domein die op ons afkomen. Ook zien we om ons heen dat aanbestedingen voor infra (zoals wegdek, pleinen en riolering) steeds duurder worden. Het is dus te verwachten dat de uitgaven of tekorten daar ook zullen oplopen. Hoe denkt het college dat op te gaan vangen?

 

Het College stelt terecht in de kaderbrief dat het ombuigen van het meerjarig tekort vraagt om moeilijke keuzes. Maar worden die wel gemaakt? Als eerste zien we dat het College gaat afwachten wat de opbrengsten vanuit de regio en het Rijk gaan worden. We zijn het met het College eens dat er keuzes gemaakt moeten worden binnen het sociaal domein. Daarbij moeten de wettelijke taken worden uitgevoerd, maar daarbuiten moeten we onszelf steeds blijven afvragen of we nog wel de goede dingen doen. Ook is er naar onze mening nog wel wat te snijden in de vele overheadkosten die her en der binnen het sociaal domein vastgekoekt zitten. Ook bij de jeugdhulp moeten harde keuzes worden gemaakt. Het aantal aanbieders terugbrengen is volgens de VVD zeker een reële optie. Vindt het College dat ook?

 

In de Kaderbrief zien we staan dat het College een ombuigingscatalogus gaat aanbieden, waarbij het College suggesties zal doen om te komen tot een beter meerjarenperspectief. Als ware het een menu dat wordt aangeboden door de ober. Voorzitter, met alle respect, we zitten hier niet in een restaurant. Het College dient besluiten te nemen en die besluiten worden gecontroleerd door de Gemeenteraad. De VVD verwacht dan ook een eerste stap tijdens de presentatie van de begroting, eind dit jaar, en niet pas volgend jaar bij de bespreking van de volgende kaderbrief. Eer we dan pas effect gaan zien van de te nemen besluiten, zitten we alweer in 2021. En we willen niet de problemen voor ons uit schuiven, toch? We horen graag de mening van het College daarover. In de ombuigingscatalogus zien we waarschijnlijk taken en activiteiten terug die onvoldoende aansluiten op de ambities van het collegeprogramma. Is dat niet juist het probleem? Dient het college niet te reflecteren en te bezien of het collegeprogramma wellicht onverantwoord ambitieus is?

 

Voorzitter, laat een ding echter duidelijk zijn. De VVD was, is en blijft een tegenstander van het afwentelen van tekorten op de Papendrechtse inwoners. Een sluitende begroting moet niet uit de portemonnee van de inwoners komen!

 

Voorzitter, een groot deel van het ambitie van het College ligt bij participatie. We zien daarbij dat persoonlijk opleidingsbudget van de ambtenaren wordt gebruikt om participatiedoelstellingen te verwezenlijken. Was het niet de bedoeling dat dit geld gebruikt zou worden voor persoonlijke groei van de ambtenaren, ter verbetering van service, product en cultuur? Ook zien we in de plannen een ton begroot voor een inwonerstop. Gaat het College dan weer halen bij de inwoners? De inwoners hebben inmiddels toch wel voldoende informatie gegeven om mee aan de slag te gaan? Blijkbaar niet, want het College blijft ophalen. Voor een deel is dat verplicht, zoals voor de omgevingsvisie en dat zien we dan ook vaak terugkeren bij de interactieve bijeenkomsten. Waar dit ook verplicht is, is bij de uitvoering van het VN-verdrag van de rechten van de mens. Daar zien we echter niets gebeuren. Daarom hebben we een motie opgesteld; de motie “Papendrechtse Inclusie Agenda”. De inwonersraadpleging die hiervoor nodig is, mag namelijk niet door de WMO-adviesraad worden behandeld, want dat is veel te smal.

 

Ik zal het dictum van de motie voorlezen:

De Gemeenteraad van Papendrecht verzoekt het college om:

-          te starten met het overleg met inwoners met een handicap over de te nemen maatregelen ter bevordering van inclusie.

-          nog in 2019, naar aanleiding van de uitkomsten uit dit overleg, een Papendrechtse inclusie agenda aan de Raad te presenteren.

 

Op het gebied van veiligheid en verkeer hadden we wel wat meer verwacht, omdat dit ook in het coalitieakkoord stond. Bijvoorbeeld het voornemen om ook cameratoezicht toe te passen, iets wat de VVD eerder al voorstelde en toejuichte. Ook de veiligheid in het verkeer had handen en voeten kunnen krijgen in de kaderbrief. We hadden dit vorig jaar ook al aangekaart tijdens de beschouwingen en tijdens het debat over het coalitieakkoord. Toen vroegen we om op dit gebied de ambitie iets te versterken door ook de veiligheid op rotondes te verhogen. En ook voor het gebied tussen de Pontonniersweg en het Westeind heeft de VVD meerdere malen om duidelijkheid gevraagd. Deze duidelijkheid is nodig, omdat verkeersdeelnemers daar geen idee hebben hoe de situatie is en wie er voorrang heeft. Dat kan het College toch niet ontgaan zijn? We zijn in ieder geval positief door de presentatie van het fietsplan. Daardoor werd duidelijk dat de er in ieder geval wordt gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers, ook op de Papendrechtse rotondes.

 

In het Collegeactieprogramma zien we een positieve insteek om het ondernemersklimaat te verbeteren. Daar is de VVD blij mee en het is ook van groot belang. Ondernemers creëren immers het werk waar Papendrecht behoefte aan heeft.

 

Het mag u de voorgaande jaren niet ontgaan zijn. De VVD wil in Papendrecht graag een bruisend centrum met goede voorzieningen, waarin inwoners zelf initiatieven kunnen nemen en ondernemers hun geld kunnen verdienen. Uiteraard mogen daarbij de overige winkelcentra van Papendrecht niet uit het oog worden verloren. Hierbij geldt wel dat de gemeente faciliterend op moet treden en niet organiserend.

 

Wat het centrum betreft, gaan wij er van uit dat we de voorgenomen vernieuwingen nog steeds zullen terugvinden in de Veerpromenade met daarin het nieuwe concept van de bibliotheek. Er is eerder door het College toegezegd dat we eind mei meer zouden weten. Het is inmiddels juli en wij zouden dan ook graag horen wat de stand van zaken daarvan, maar ook van de BIZ, de nieuwe winkelstraat en Markt 2 is. Zijn daar al initiatieven begonnen die gaan zorgen voor een bruisend Papendrecht? Voorts zien we dat het Erasmusplein nu bijna vol met huurders zit. Een goede zaak! Dit geeft een mooie kans om het pand aan een commerciële partij over te doen. Heeft dat ook de aandacht?

 

Vorige week hebben we gezien dat de gemeente gaat werken om te gaan voldoen aan de woningopgave en dat er gebouwd gaat worden binnen het segment waar daadwerkelijk behoefte aan is. Er wordt in het Woonplan ook een opsomming gegeven waar woningen ontwikkeld kunnen worden. Daar ziet de VVD kansen. Daarom zijn wij blij dat het College de motie heeft overgenomen om met een visie voor de Papendrechtse A-locaties te komen. Dat zijn kansen voor groei en kansen voor identiteit van Papendrecht en we kijken dan ook uit naar deze visie.

 

Voorzitter, ik rond af met mijn gebruikelijke uitsmijter. Dat is: in Papendrecht is het comfortabel wonen en leven. We scoren hierin bovengemiddeld. Dat wil de VVD graag zo houden en versterken!