Toespraak VVD bij voorjaarsnota

Voorzitter, Langzaam maar zeker klimt ook Nederland uit de economische crisis. De vooruitzichten zijn gunstig. Er is weer groei. Een bescheiden groei, maar toch. Dit voorzichtig optimisme staat echter in een schril contrast met de financiële naweeën van de crisis voor de Papendrechtse begroting. Ondanks de verstandige, behoedzame, financiële koers van dit college en in het bijzonder van de wethouder Financiën steven we af op een verwacht tekort van twee miljoen. Dik anderhalf miljoen geraamd en nog eens een half miljoen om risico’s op te vangen. Er dient derhalve twee miljoen bezuinigd te worden. Op een begroting van tachtig miljoen is dit een pittige opgave. Niet in de laatste plaats omdat de afgelopen jaren al forse bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Het streven van dit college om in het najaar een sluitende begroting te presenteren, stemt de VVD tevreden. Voor liberalen is een gezonde financiële huishouding de basis voor een gezonde toekomst. De gedachte dat Papendrecht niet meer uitgeeft dan er binnenkomt heeft, zoals u van ons mag verwachten, onze goedkeuring. Wel maakt de VVD zich zorgen over de financiën op langere termijn. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college met gepaste voorstellen naar de raad komt.

Voorzitter, ons college is druk bezig om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen. Dat u ons zowel op proces als op inhoud meeneemt, vinden wij prettig. De eerdere raadsinformatiebrief alsook de denkrichtingen die u in de perspectiefnota schetst, geven aan dat dit college met maximale openheid wil samenwerken met de raad. Op zich een compliment waard, dat wat de VVD betreft ook wel eens uitgesproken mag worden. Van ons kunt u een positief kritische houding verwachten. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden en denken, zoals het merendeel van de raadsfracties hier, graag constructief mee.

In april vorig jaar heeft de VVD haar handtekening gezet onder een breed gedragen coalitieakkoord. Wat ons betreft staan de afspraken van toen nog steeds onverwijld overeind. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. Maar alleen als het moet en alleen als het in het belang is van Papendrecht.

Wat de VVD betreft worden tekorten dan ook niet automatisch afgewenteld op onze inwoners. Als het principe geldt dat de gebruiker ook betaalt, valt er met de VVD natuurlijk wel te praten. Voorstellen van deze aard zullen wij apart beoordelen.

In uw perspectiefnota geeft u aan dat verschillende denkrichtingen worden uitgewerkt. Desalniettemin helpt de VVD u nu al graag door onze gedachten over de denkrichtingen met u te delen.

Zoals aangegeven wil de VVD inwoners van Papendrecht alleen in het uiterste geval belasten met onze bezuinigingsopgave. Concreet betekent dat, dat de VVD zeer kritisch staat ten opzichte van het verhogen van inkomsten. Ten aanzien van het heffen van precariorechten voor kabels en leidingen heeft u wel onze zegen. Maar wij willen nogmaals benadrukken dat de OZB van ons in principe niet met meer dan een inflatiecorrectie mag worden verhoogd.

Uw gedachte om de blauwe zone af te schaffen bekijkt de VVD met enig huiver. Dat zeggen wij u eerlijk. Wij kunnen uw gedachte volgen. Maar onze winkeliers, vooral in ons centrum, hebben profijt van de blauwe zone. Als het afschaffen van die blauwe zone leidt tot het verminderen van het ondernemersklimaat in het centrum, dan kunnen we geen voorstander zijn van dit plan. Ondernemers creëren immers het werk waar Nederland, en dus ook Papendrecht, behoefte aan heeft. De overheid dient daar, naar onze mening, goede randvoorwaarden voor te creëren.

Als we over de blauwe zone praten, dan kunnen we niet om het parkeerbeleid heen. Al jaren lopen de tekorten van parkeren op. Een kostenreductie op deze post zou de VVD zeer toejuichen. Wij willen de verkeerswethouder dan ook vragen voor de begrotingsbehandeling met adequate maatregelen te komen om de kosten te verlagen. Indien nodig zullen wij in tweede termijn een motie indienen.

Op pagina 13 van de perspectiefnota heeft u het over het eigenarenoverleg centrum, bedoeld om een impuls te geven aan een gezamenlijke aanpak in het centrum. Een mooi initiatief. Maar wat is de stand van zaken? Zit er schot in de zaak? Misschien kan de portefeuillehouder hier meer informatie over geven? De VVD vindt het hoog tijd worden om alle dossiers die in en rondom het centrum spelen voortvarend op en aan te pakken.

Voorzitter, de denkrichting over het sluiten of afstoten van voorzieningen ziet de VVD als een hele goede stap. Liberalen zijn voor een zo’n klein mogelijke overheid. De VVD wil dan niet alleen praten over voorzieningen, maar ook over het aan de markt overlaten van taken. Veel van de taken die we nu uitvoeren kan door de markt beter én goedkoper worden opgepakt. Het beheer van de openbare ruimte aan de markt over laten, vindt de VVD dan ook prima en prijzenswaardig. Wij vragen ons hierbij af of een discussie hierover niet breder getrokken kan worden. Met zo’n discussie zijn ongetwijfeld ook de denkrichtingen over personele maatregelen in beeld. De VVD deelt de mening van het college dat de overheid steeds meer faciliterend wordt en meer overlaat aan de markt. Maar dat betekent ook iets voor de inzet van gemeentelijk personeel. Hoe ziet dit college die veranderingen?

In de perspectiefnota lezen we dat de uitleen van ordehandhavers tot reductie van kosten voor Papendrecht leidt. Wel met de consequentie dat de inzet in Papendrecht is verminderd. Een logische conclusie, dat wel. Betekent dit ook, voorzitter, dat Papendrecht te ruim in de ordehandhavers zit? Misschien kunt u hier straks op ingaan. Misschien, voorzitter, is een verzelfstandiging van ordehandhavers wel een idee. Op die manier kunnen zij efficiënt én effectief worden ingezet op elk gewenst moment. Wij hebben een motie op dit onderwerp voorbereid.

En over personele maatregelen gesproken. Ook daar is de VVD zeer helder in. Binnen Drechtsteden wordt al veel samengewerkt. Die samenwerking op ambtelijk én uitvoerend vlak mag wat ons betreft worden geïntensiveerd. Dat gaat wat ons betreft dan verder dan alleen dienstverlening naar inwoners en bedrijven toe. Ook de interne dienstverlening kan efficiënter worden ingericht. Slimmer organiseren noemt u dat in uw nota. Woorden naar ons hart voorzitter. En dat slimmer organiseren van werk is voor Papendrecht de enige oplossing om daadwerkelijk zelfstandig te blijven. Want een zelfstandig Papendrecht is ook voor de VVD inzet van beleid. Maar, om die zelfstandigheid te waarborgen is vergaande samenwerking onmisbaar.

Slimmer organiseren van werk is daarnaast een maatschappelijke trend waar ook Papendrecht slagen kan maken. Niet in de laatste plaats omdat de arbeidsmarkt zich in snel tempo aan het moderniseren is. Het dagelijks groeiende leger aan zzp’ers die bewust voor de vrijheid van ondernemen én werken hebben gekozen zorgt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt eigenlijk een feit is. De overheid kan bij deze trend niet bij achterblijven. Een kleine vaste kern van vaste medewerkers met daaromheen mensen die flexibel voor Papendrecht in te zetten zijn wanneer nodig, is denken wij een mooi toekomstbeeld die ook kan zorgen voor een reductie op de personeelskosten. Misschien een gedachte die u op uw weg naar een sluitende begroting 2016 kan meenemen.