Beschouwing op een nietszeggende begroting van 2019

Donderdag 8 november stond de begroting op de agenda van de gemeenteraad. De VVD fractie was zeer verbaast over het nietszeggende karakter van deze begroting. Het college heeft nergens iets van visie beschreven, behalve voor de ambtelijke organisatie. Daarvoor werd zeer veel geld geïnvesteerd, zonder dat duidelijk was waarvoor dat geld benodigd was. Met de onderstaande tekst heeft de VVD-fractie haar beschouwing gegeven op de begroting. Daarbij hebben wij ook nog een motie ingediend. Deze motie had als doel om mensen niet te straffen wanneer zij investeren in een hoger energielabel voor hun huis. Deze motie is echter niet aangenomen, omdat de coalitiepartijen het niet zagen zitten om mensen te belonen die meehelpen om de energiedoelstellingen te halen....vreemd!

Nietszeggende Begroting 2019-2022

Voorzitter, wij willen het College en de ambtelijke ondersteuning danken voor de deels heldere begroting. Het is nu makkelijker geworden om onze begroting te vergelijken met die van ander gemeenten, al zijn de cijfers soms lastig te herleiden.

De VVD is teleurgesteld. Tijdens de bespreking van de kaderbrief werd nog aangegeven dat het college er nog maar net zat en dat men daarom nog niet veel nieuw beleid kon aangeven in de kaderbrief. Gelukkig werd ons verzekerd dat de huidige coalitie grootse plannen had. Onze verwachtingen waren dus hoog toen wij de begroting opensloegen. Maar wat schets onze verbazing: De grootse plannen blijven uit. De droombeelden waar in verkiezingstijd, mensen mee verleid zijn blijken alweer proefballonnen welke uit zicht zijn verdwenen. Een trend welke over de gehele breedte zijn sporen nalaat. Van de relatief kleine initiatieven tot de beleidswijzigingen rond de grote thema’s zoals groen, energietransitie en participatie, om maar enkele eigen voorbeelden van de coalitie aan te halen.

Voorzitter, we schrokken een beetje van de eerste zin in de begroting. Daar kan men namelijk lezen: “De gemeente Papendrecht richt zich op de komende vier jaren”. Voorzitter, ik mag hopen dat ons gemeentebestuur verder kijkt dan alleen de eigen zittingsperiode en doet wat echt in het belang van Papendrecht is en niet alleen wat in het belang is van de eigen bestuursperiode.

Van de eerder benoemde grote thema’s van deze coalitie zien we werkelijk waar niets concreets in de begroting. Het staat vol met woorden zoals; “aandacht voor..”, “getracht wordt om…” en “gedacht wordt aan…”. Vervolgens wordt dat aangevuld met de weinig concrete tekst uit het coalitieakkoord. Zo weten wij en de rest van Papendrecht nog steeds niet waar het College voor staat en wat ze van plan zijn. Wat wel duidelijk wordt, is dat het laten groeien van de ambtelijke organisatie wel prioriteit krijgt.

Voorzitter, als dit weinig richtinggevende karakter een uitnodiging is om gezamenlijk koers te bepalen, dan neemt de VVD deze handschoen graag op. Wij zijn immers doeners en durven verantwoordelijkheid te nemen. Als ik optimistisch ben hoop ik dat dit ook daadwerkelijk de reden is van het beleidsarme karakter. Dit is dan ook de reden waarom wij, samen met andere partijen een motie hebben voorbereid. Met deze motie, die net door het OP is ingediend, willen wij het College een steuntje in de rug geven om concreter te worden in haar koers.

Voorzitter, ik had het zojuist over de ambtelijke organisatie. In de begroting lezen we dat verwacht wordt dat er medio 2019 een robuuste organisatie bestaat. Waarom zijn dan toch die oplopende investeringen voor de organisatie nodig? Hoe gaat er gewerkt worden aan die robuuste organisatie en hoe moeten we dat voor ons zien? Er staat in de begroting, naast de al beschreven maatregelen, voor het onderzoek naar de robuuste organisatie alleen al een ton begroot. Dan komt ook bij ons de vraag boven wat de afgelopen jaren is gedaan met het geld dat naar een robuuste, lerende en ‘fit for pupose’ organisatie ging. Daarom zullen wij de motie die zojuist door de PvdA is ingediend, steunen.

Net zoals het CDA delen wij het gevoel dat er een pauzesituatie plaatsvindt binnen de regio, maar wij vinden niet dat Papendrecht dan zelf maar alles moer oplossen. We hebben de afgelopen jaren steeds meer ingestoken op efficiënter en slimmer werken maar nu lijkt het dat via de achterdeur toch weer in een groei van de ambtelijke organisatie wordt voorzien. Een groeiende organisatie om dezelfde dingen te doen, dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

In de begroting worden meerdere subsidies beschreven. Tijdens de commissiebespreking hebben we van de portefeuillehouder gehoord dat er binnen het huidige subsidieplafond gewerkt zal worden en dat wanneer extra subsidie benodigd is, dit zal worden voorgelegd tijdens de volgende jaarlijkse vaststelling van het subsidieplafond. Dit is de geëigende weg en de VVD zal er op toezien dat deze weg ook wordt bewandeld.

Voorzitter, naast het inzetten op subsidievormen ter realisatie van de doelstellingen zou het prijzenswaardig zijn om met wat vernieuwende en innovatievere aanpakken te komen om doelstellingen te realiseren. Wilde de coalitie niet iets met participatie? Juist binnen het domein van cultuur zou je er van uit kunnen gaan dat niet subsidie bepalend is voor het succes maar de betrokkenheid en bevlogenheid van mensen, onze inwoners, met ideeën.  Geef hen de ruimte en benut die energie. Dit lijkt ons in elk geval vruchtbaarder dan eenzijdig geredeneerd de aansluiting met de samenleving te missen en ter compensatie maar wat subsidies te verhogen en een cultuurmakelaar in te schakelen om zo het gebrek aan energie en betrokkenheid te compenseren en alsnog mensen in beweging te krijgen.

Voorzitter, wanneer we naar de infrastructuur gaan kijken, lezen we dat er de komende jaren €73.000 vanuit de reserves wordt uitgetrokken voor beeldbepalende panden. In het schriftelijke antwoord dat de Raad heeft gekregen, staat dat de lijst met panden in de subsidieverordening “Beeld bepalende panden” is terug te vinden. Deze lijst is samen met de stichting dorpsbehoud opgesteld. En zojuist heeft Mevrouw Van Wijngaarden mij verteld dat deze lijst al jaren gelden is opgesteld. We hebben gezocht in iBabs en op internet, maar nergens dit document kunnen vinden. Dus blijft de vraag nog steeds: welke panden zijn beeldbepalend en hoe wordt bepaald of iemand daar recht op heeft? Daar zouden de mensen uit bijvoorbeeld de Sterreflat waarschijnlijk ook wel een antwoord op willen.

Wanneer we even doorgaan over woningen, is ons ook opgevallen dat woningbezitters gestraft kunnen worden wanneer zij de gemeente meehelpen om de energiedoelstellingen te behalen. Wanneer men immers zonnepanelen plaatst of het huis isoleren, kan de waarde van de woning stijgen. Dat klinkt goed, maar wanneer de WOZ-waarde van de woning stijgt, stijgt ook meteen de OZB die men daarover moet betalen. In feite wordt je dus gestraft voor het investeren in een beter milieu. De VVD vindt dit niet juist en daarom dienen wij hiervoor een motie in, waarvan ik het dictum voorlees.

“verzoekt het college om:

Te komen met een maatregel om inwoners via de OZB niet extra te belasten wanneer zij  investeren in een energieneutraal huis. “

De voorraad van niet-strategisch vastgoed wordt verkleind. Dat is uiteraard goed, maar vind er ook een herijking plaats van wat er onder niet-strategisch valt? Als dat zo is, kunnen wij dan een overzicht krijgen van dit niet-strategische vastgoed?

Voorzitter, tijdens de commissiebespreking hoorden we nogmaals dat er weer onderzoeken gaan plaatsvinden naar de blauwe zone, sluipverkeer, de parkeerdruk en de overlast. Dit is toch langzamerhand toch wel duidelijk? Wanneer gaat het College simpelweg invulling geven aan de eerder aangenomen motie “Parkeren in 3 versnellingen”. Een motie, ingediend door het CDA nota bene, die de opdracht gaf om naast de kosten van de parkeergarages ook de parkeeroverlast in het centrum te verminderen.

Op het gebied van verkeersveiligheid zien we dat er wordt ingestoken om 30 km/u zones duidelijker te maken. Wij willen de portefeuillehouder vragen om dit door te trekken. In heel Papendrecht mag her en der wel meer duidelijkheid komen voor de verkeersdeelnemers. Wij hebben in dit kader al eerder de Kluif en de andere rotondes onder de aandacht gebracht maar ook bij scholen mag er meer aandacht komen voor de verkeersregels en het nakomen daarvan.

Voorzitter, als laatste: We zien soms dat er extra geld in een programma wordt gestoken, zonder structureel in extra inkomsten te voorzien.  Dit betekent dat er ook zaken moeten zijn die de gemeente niet meer gaat doen. We hebben ook al tijdens de commissiebehandeling gevraagd welke zaken dat zijn en hebben daar geen antwoord op gekregen. Daarom nu nog maar een keer. Wat gaat de gemeente niet meer doen?