Beschouwing over de Kaderbrief 2018

In juli presenteert het College standaard hun kaderbrief. Hierin tonen zij hun plannen en visie en kunnen de fracties richting meegeven. Dit wordt dan weer door het College verwerkt in de begroting voor het komende jaar. Met deze beschouwing gaven wij ons idee over de gepresenteerde kaderbrief..

Beschouwing kaderbrief 2018

 

Voorzitter,

Vorig jaar zijn we gestart met de beschouwingen in een nieuw jasje. Met de kaderbrief presenteert het College huidige ontwikkelingen en haar ambities en vraagt daarbij sturing aan de raad over eventuele aanpassingen en aandachtspunten voor de begroting van  2019. En deze sturing is dit keer blijkbaar nodig. De VVD heeft kennis genomen van de kaderbrief en kan er niet echt een kader in ontdekken.

 

Voorzitter, vorig jaar was het college terughoudend met het beschrijven van plannen in de kaderbrief, omdat men niet over de zittingsperiode heen wilde regeren. Dit jaar staan er weinig plannen in de kaderbrief, omdat het huidige college nog maar net aan haar taak is begonnen. Dat vind de VVD jammer en een gemiste kans. Want wat is nu een betere manier om de wilde plannen uit het coalitieakkoord waar te maken? Belangrijker nog is de functie van de kaderbrief om de ambities van het college te vertalen naar een financieel beeld. De kaderbrief is bij uitstek een middel om een vertaalslag te kunnen maken van het coalitieakkoord naar concrete doelen en plannen.

 

Daarbij hoorden we tijdens de commissiebehandeling van deze kaderbrief één van de wethouders letterlijk zeggen “…een kaderbrief die niet de onze is….”. Voorzitter, dat vinden wij niet raar maar wel heel bijzonder, om maar met de woorden van een beroemde juf te spreken. Laat het de collegeleden helder zijn dat dit wel degelijk hun kaderbrief is wij verwachten dat zij hierover eigenaarschap tonen.

 

Er wordt op veel terreinen een verhoging van de uitgaven voorgesteld en er staat al geschreven dat het realiseren van alle ambities een uitdaging wordt. Juist daarom is het belangrijk om in dit debat duiding te kunnen geven aan welke ambities voorrang gegeven gaat worden. Nu wordt deze discussie uitgesteld tot november, wanneer de begroting wordt gepresenteerd. Zoals ik al zei voorzitter, een gemiste kans.

 

Wat de begroting betreft, heeft het College aangegeven een sluitende begroting te presenteren in november. Dat juichen wij uiteraard van harte toe, mits tekorten niet automatisch op de inwoners worden afgewenteld. Laat het helder zijn dat de VVD daar een tegenstander van is, en daar ook altijd tegen zal stemmen.

 

Over de huidige financiële positie van de gemeente zijn we positief en we zijn blij dat het College oog houdt voor de schuldpositie van Papendrecht en wil anticiperen op veranderingen die er mogelijk aankomen.

 

Voorzitter, in de kaderbrief staat onder het kopje veiligheid een landelijke trend te lezen, waarvan de portefeuillehouder het belangrijk vond dat deze werd weergegeven in de kaderbrief. Ook staat daar dat voor de samenhang tussen veiligheid, openbare orde en andere zaken meer capaciteit benodigd is. Dit roept bij ons de volgende vraag op: Hoe kan een landelijk trend oproepen tot meer capaciteit? Temeer omdat we vorig jaar ook al in de kaderbrief lazen dat er meer capaciteit nodig was om ook de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport te kunnen implementeren. Daarom maar de vraag hoe het met de capaciteit in Papendrecht is en als het een landelijke tekst was, waarom deze frase er dan in staat?


Op het gebied van veiligheid hadden we juist concrete zaken verwacht, zoals die ook in het coalitieakkoord staan. Bijvoorbeeld het voornemen om ook cameratoezicht toe te passen, iets wat de VVD eerder al voorstelde en toejuichte. Ook de veiligheid in het verkeer had handen en voeten kunnen krijgen in de kaderbrief. We hadden dit ook al aangekaart tijdens het debat rondom het coalitieakkoord. Toen vroegen we om op dit gebied de ambitie iets te verhogen door ook de veiligheid op rotondes, zoals “de Kluif” te verhogen. Alleen daar al zijn tal van manieren te verzinnen om de rotonde duidelijker en dus veiliger te krijgen.

 

Terecht wordt in de kaderbrief gesproken over het belang van een goede doorstroming op het wegennet in en rond Papendrecht. Vorig jaar heeft de VVD de optie om hoge scholen of universiteiten te betrekken bij het verbeteren van de verkeersstromen. We hebben nog niet vernomen of hier ook gehoor aan is gegeven en we zouden zelfs het onderzoeksgebied willen vergroten door ook de  waterwegen te betrekken.

 

Daarbij hoeft niet beperkt te worden tot alleen de bereikbaarheid te verbeteren maar moet er verder worden onderzocht hoe de rivier bij kan dragen aan een verbetering van de Papendrechtse economie. Er wordt niet voor niets gepromoot met “samen stad aan het water”. Op en aan het water liggen economische en innovatieve mogelijkheden. Maar naast kansen biedt het water ook bedreigingen. We zouden graag zien dat zowel de kansen als bedreigingen in kaart worden gebracht en vertaald naar concrete beleidsvoorstellen.

 

Onder het kopje economie wordt terecht aandacht geschonken aan de ondernemers. Enerzijds aan de regionale economie en anderzijds aan de lokale economie. Vergroten van het ondernemersklimaat is van groot belang. Ondernemers creëren immers het werk waar Nederland, en dus ook Papendrecht, behoefte aan heeft. Het mag u niet ontgaan zijn. De VVD wil in Papendrecht graag een bruisend centrum met goede voorzieningen, waarin inwoners zelf initiatieven kunnen nemen en ondernemers hun geld kunnen verdienen. Uiteraard mogen daarbij de overige winkelcentra van Papendrecht niet uit het oog worden verloren.

 

Overigens dient het de mensen en bedrijven die initiatieven nemen niet onnodig moeilijk te worden gemaakt. We horen nog regelmatig dat mensen hierbij tegen onnodig veel procedures en formulieren aanlopen.

 

Onder de alinea’s over het sociaal domein lezen we, naast zaken waar we als gemeente helemaal niet over gaan, ook plannen over om zaken weer op lokaal niveau uit te gaan voeren. Klopt dat en gaan we dan minder afdragen aan de Drechtsteden?

 

Voorzitter, ik rond af.

In Papendrecht is het comfortabel wonen en leven. We scoren hierin ook bovengemiddeld. Dat wil de VVD graag zo houden en indien mogelijk versterken. Dat vergt van het Papendrechtse bestuur goede bestuurskunst en inventiviteit. Maar we zijn ook realistisch. De in het coalitieakkoord beschreven ambities zien we graag terug in concrete plannen met een gedegen financiële onderbouwing. Wij verwachten daarom dat het college een sluitende begroting uit gaat werken voor een modern Papendrecht in 2019 en verder.