VVD Beschouwing coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord zien we zowel positieve als negatieve dingen. Met onze beschouwing daarop bieden we de coalitiepartijen de mogelijkheid om bij de uitwerking van het akkoord de zaken te verbeteren.

”Beschouwing Coalitieakkoord 2018 -2022


Voorzitter,


wij willen beginnen met het feliciteren van de coalitie met het bereiken van een coalitieakkoord. Het is best een ambitieus programma, waarin we zelfs letterlijke teksten uit het VVD-programma terugvinden, onze dank daarvoor. De coalitie zegt in haar persbericht dat zij voortborduurt op het verleden. Dit, en het feit dat meerder malen de woorden “voortzetten” en “behouden” voorkomen, zien wij als een terecht compliment naar de vorige coalities en Colleges.


We zien veel punten staan waar de VVD zich heel erg in kan vinden. Goed communiceren, steun geven aan hen die het nodig hebben en een mooi en welvarend Papendrecht zijn zaken waar waarschijnlijk niemand tegen is. Ik zou graag ingaan op enkele items die ons in het bijzonder aanspreken.

 

Op het gebied van veiligheid is de VVD blij met het voornemen om ook cameratoezicht te gaan toepassen. Dit is iets wat de VVD al meerdere keren heeft voorgesteld, maar wat het tot nu toe geen meerderheid voor was te vinden. Ook de veiligheid in het verkeer krijgt terecht aandacht van de coalitie. We zouden daar echter de ambitie iets willen verhogen door ook de veiligheid op rotondes, zoals “de Kluif” te verhogen.

 

Voorzitter, de VVD is blij met het voornemen om de ingezette route voor economische groei voort te zetten. In het akkoord worden innovaties en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven genoemd als belangrijke voorwaarden om ook in de toekomst relevant te blijven en de economische groei vast te houden. Dit klinkt wederom als tekst uit ons eigen verkiezingsprogramma.

 

We delen de mening van de coalitie dat evenementen belangrijk zijn voor Papendrecht. Een bruisend centrum, draagt positief bij aan de identiteit van Papendrecht en zorgt voor bezoekers die ook de winkels en parkeergarages aandoen. Eerder hebben de winkeleigenaren hier ook over geschreven in een brief aan de gemeenteraad.

 

In het hoofdstuk “Sociaal Domein” lezen we dat de coalitie meer mensen uit de uitkering wil halen en dat jeugdwerkeloosheid wordt voorkomen. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van onder andere vrijwilligers. Ook dit klinkt de VVD als muziek in de oren. Dit geldt ook voor de financiële regels die worden gesteld om de schuldquote omlaag te brengen en de OZB alleen te corrigeren om de inflatie op te vangen. 

 

Voorzitter, uiteraard hebben we ook een aantal kritische kanttekeningen. Natuurlijk zijn er punten waar wij meer concrete plannen zouden willen zien. Maar dit biedt ons gelijk de ruimte onze ideeën daarover aan te dragen en door de coalitie te laten omarmen.

 

Als eerste zien we voornemens die om een flinke investering vragen. Daarbij wordt genoemd dat er gewerkt wordt binnen een sluitende begroting. Logischerwijs zou dit leiden tot beleidsterreinen die het met minder moeten gaan doen. Deze kant van de balans missen wij in het akkoord. Is er ook overeengekomen hoe de hogere uitgaven gecompenseerd gaan worden?

 

De identiteit en cultuur van Papendrecht worden zeer prominent genoemd in het coalitieakkoord. Wat ons echter opvalt is dat een zeer belangrijke identiteitsdrager van Papendrecht, namelijk het water, lijkt te zijn vergeten. Het water dat rondom en onder onze gemeente stroomt heeft namelijk vele raakvlakken met veiligheid, mogelijkheden voor onze economie, de maritieme bedrijvigheid, verkeer & vervoer en het milieu. 

 

De coalitie geeft aan meer ruimte te willen geven aan ondernemers en ook de leegstand op het winkelcentrum de Meent te willen aanpakken. Ook is veelvuldig terug te lezen dat vooraf het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt aangegaan. Waarom wordt dan in het coalitieakkoord al op voorhand besloten dat er geen verruiming van de zondagsopenstelling komt? Dit is lijnrecht op hetgeen wat het PAB beweerde tijdens het verkiezingsdebat, waarbij werd aangegeven dat eerste de ondernemers zouden worden bevraagd en getuigt ook niet van het vooraf betrekken van inwoners en ondernemers, zoals dat in het coalitieakkoord staat.

 

Leegstand in het winkelcentrum terugdringen is ook zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in het hart van ons centrum. De beide parkeergarages voldoen aan de eisen voor een aantrekkelijk parkeerklimaat in het centrum. Het zou jammer zijn wanneer het grootste deel van de parkeerplaatsen in het centrum wordt bezet door werknemers. Laten we om dat te voorkomen de blauwe zone (op enkele parkeerplaatsen voor gehandicapten na) afschaffen, zodat de garages volledig beschikbaar blijven voor bezoekers en bewoners van de Meent.

 

Wij wensen alle beoogd wethouders heel veel succes, maar in het bijzonder beoogd wethouder Paans. Hij moet echt een super wethouderhouder zijn. Zijn portefeuille is breed en ook de onderwerpen zijn zwaar. En dan ook nog eens moeten jongleren tussen de budgetpet van de wethouder van financiën en de uitgavenpet van zijn onderwerpen in het sociaal domein. Petje af daarvoor.

 

Daarmee vergeleken lijkt er een flinke onbalans te zijn met de portefeuilles van de andere wethouders. Vanwaar de keuze voor deze schijnbaar ongelijke verdeling? Wij zien een mogelijke reden in de relatief weinig bestuurlijke ervaring van de wethouders. We hopen dan ook maar dat dit niet ten koste gaat van de sterke economische lijn die we binnen de Drechtsteden hebben bewerkstelligd.

 

Wat is ons verder verbaast is het aantal wethouders, dat groeit van 3,8 naar 4,0 FTE. De oude coalitie had een bewuste keuze gemaakt voor 3.8 FTE gezien de zware economische omstandigheden en de decentralisaties. Het zware weer is voorbij en de decentralisaties zijn geland. De beloftes zijn waargemaakt en in onze ogen zou het aantal FTE dan ook terug kunnen naar 3 tot 3.3. Dit hadden wij ook wel verwacht met zo’n groot PAB in de coalitie. Want het PAB heeft vier jaar geleden zich zeer hard uitgesproken tegen het aanstellen van vier wethouders.

 

Ik heb de verslagen van vier jaar geleden er nog eens op nageslagen en ik citeer enkele opmerkingen van het PAB. De eerste slaat op een brief aan alle Papendrechtse partijen die door de toenmalige burgemeester was gestuurd. Ik citeer: “….drie wethouders is volgens u, voorzitter, goedkoper en beter voor Papendrecht. We zien dat deze voor het PAB duidelijke boodschap niet bij de coalitiepartijen is doorgekomen. Of dat men er geen acht op heeft geslagen. Misschien dat het pluche trekt en er wellicht de oorzaak van is dat men uw wijze raad in de wind heeft gelagen!” -einde citaat-. Een ander citaat uit dezelfde inbreng door het PAB is: “er wordt een erg dure keuze gemaakt voor vier wethouders, maar wat hebben die nog te doen met alle zaken op afstand of uitbesteed?”-einde citaat-.

 

Daarbij diende het PAB tijdens de installatie van het vorige college ook nog een motie van treurnis in waarin uitgebreid werd geuit dat het onwenselijk en te duur is om 3,8 fte wethouders aan te stellen. Voorzitter, de VVD heeft met het idee gespeeld om vanavond letterlijk dezelfde motie in te dienen, maar ik neem aan dat onze boodschap wel duidelijk is gemaakt. De vraag die wij hebben is dan ook waarom de coalitie, waarin het PAB veruit de grootste partij is, heeft gekozen voor vier volle fte wethouders? Daarbij moet ik opmerken dat de VVD het jammer vindt dat geen enkele wethouder het terugdringen van regeldruk in de portefeuille heeft.

 

Voorzitter, ik rond af. De VVD kan zich voor een groot deel zeer goed vinden in het coalitieakkoord maar het kan op punten wel ambitieuzer. Zodra de voorstellen vanuit het College komen zullen wij dan ook niet schromen om onze verbeterpunten kenbaar te maken voor een nog beter Papendrecht. Tot die tijd wensen wij de coalitie veel succes en wijsheid toe.


 

Tweede termijn:

 We hadden eerst geen behoefte aan een tweede termijn, maar door de tweede termijn van de heer Stremler voelen wij ons verplicht om daarop te reageren.

 

De tweede termijn van de heer Stremler baart ons nu al zorgen over de voorgenomen communicatie met oppositie, inwoners en ondernemers. We hebben de heer Stremler veel horen praten, weinig horen zeggen en niet zien luisteren.


Ze zeggen open te staan voor goede ideeën, maar luisteren niet. Daarbij zijn ze hooghartig en beledigend.

 

Daarbij wil ik zeggen dat de punten die wij willen maken, niet worden begrepen. We waren niet op zoek naar inhoudelijke redeneringen maar we wilden aangeven dat het PAB het een zegt, maar het ander doet. Zoals bij het aantal wethouders en de voorgenomen communicatie.