Algemene beschouwing van 9 nov'17 ”Begroting, Beschouwing, Bezinning”

In de begroting is dan ook een rode draad terug te vinden van continuïteit. Woorden als “doorgaan” en “uitvoering blijven geven aan” komen vaak terug in de tekst. En dit is ook logisch aan het eind van een raadsperiode. Dan siert het een College om niet over de verkiezingen heen te regeren maar vast te houden aan een het Collegeprogramma dat zo goed als gerealiseerd is. Maar om het helemaal compleet te maken, mag van de VVD deregulering wat prominenter aan bod komen. Aan het eind van de periode moet toch wel duidelijk zijn geworden waar winst op dit gebied te halen is? Graag een reactie hierop.

 

De VVD-fractie is blij met een duidelijke begroting. Niet alleen duidelijk op papier, maar ook de app en de visualisatie om het in een oogopslag te presenteren dragen bij aan een duidelijk beeld.

 

Zoals ik al zei, gaat het financieel goed met Papendrecht. We zien economische groei en er is sprake van continuering van onze gezonde financiële positie. De gemeentelijke belastingen in Papendrecht zijn bijna het laagste in de Drechtsteden. En dat met het grote aantal voorzieningen wat Papendrecht te bieden heeft. Dat willen we graag zo houden. Wij zijn ons bewust dat dit niet vanzelf gaat en dat er ook de komende jaren hard aan moet worden gewerkt om deze gezonde financiële positie in stand te houden. En daarom moeten we zorgen dat Papendrecht aantrekkelijk blijft en het inwonersaantal voldoende blijft of mogelijk zelfs iets groeit.

 

Voorzitter, wij zien graag een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid en benaderbaarheid. Inwoners en ondernemers dienen goed te worden geïnformeerd en wanneer zij betrokken worden bij de beleidsvorming, dient daar zorgvuldig mee worden omgegaan. Inspraak moet dan ook serieus worden genomen en suggesties moeten helder worden beantwoord. Meerdere keren staat in de begrotingstekst geschreven dat input van inwoners en derden wordt gebruikt bij de invulling van het beleid. De VVD-fractie is echter meerdere keren aangesproken over het feit dat inwoners en ondernemers zich niet gehoord voelen of dat ze geen of geen tijdige reactie krijgen op hun opmerkingen en suggesties. Herkent de portefeuillehouder zich hierin?

 


 

We lezen ook in de tekst dat dienstverlening door maatwerk wordt uitgebreid. Gaan we daarmee naar een digitaal loket? Dat vinden wij wel fijn, maar is de portefeuillehouder zich bewust dat dit ook verwachtingen met zich medebrengt. Wanneer mensen 24 uur per dag terecht kunnen bij de gemeente, verwachten ze ook 24 uur per dag antwoord op hun vragen. Doordat hiervoor capaciteit beschikbaar moet zijn, kan dit vervolgens weer gevolgen hebben op de begroting. Is daar rekening mee gehouden?

 

We lezen dat er nog steeds wordt ingezet op de verbetering van de structuur en functioneren van het centrum. Het is natuurlijk goed dat er aandacht blijft voor een toekomstbestendig winkelcentrum. We hebben eerder dit jaar gezien dat er voor het parkeren op een liberale manier verantwoordelijkheid wordt genomen. Gezamenlijk met winkeliers, vastgoedeigenaren én gemeente. De gemeente kan helemaal niet alles alleen oplossen en moet dat ook niet willen. Maar voor de structuur en het functioneren van het centrum zelf hebben we nog geen concreet plan gezien. Is dat er al?

 

Dat geldt overigens ook voor andere dingen, zoals het verkeerscirculatieplan en de plaatsing van verkeersborden. Iets waar al wel een plan van is, maar waar we weinig vooruitgang in zien is het promotieplan van Papendrecht. Na het oplopen van een werkgroep met een bestuur, zien we weinig beweging. Loopt dat nog? Een ander thema dat al veel vaker is teruggekomen is de ontwikkeling van de noordzijde van de A15. Dit ligt al jaren stil. Hoe ziet het college de versterking van dit gebied nog vorm krijgen?

 

Dan komen we bij de kengetallen. Het is helaas geen verrassing dat de schuldquote naar beneden moet en de solvabiliteitsratio omhoog moet. Dat kan natuurlijk makkelijk door de inkomsten van de gemeente omhoog te schroeven, maar dan laten we de inwoners opdraaien voor iets dat de gemeente zelf moet kunnen realiseren door effectief met de uitgaven om te gaan. Wij willen dus graag weten of de portefeuillehouder zelf mogelijkheden ziet om het vreemd vermogen omlaag te krijgen?

 

Er wordt ook geschreven over het belang van beleidsindicatoren en dat deze belangrijk zijn om te kunnen zien of geld ook doelmatig wordt besteed. Wij onderschrijven dit belang en zijn dan ook blij dat hier samen met de raad aan wordt gewerkt.

 

In onze beschouwing in het voorjaar heb ik naar aanleiding van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ook aangegeven dat de VVD integrale veiligheid erg belangrijk vindt. Het is immers een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Daarom dienen de regels die we maken -en dat hoeven er wat de VVD betreft niet onnodig veel te zijn- ook te worden gehandhaafd.

 

We kunnen in de begroting en in de krant lezen dat de handhaving wordt aangescherpt. Voorbeelden hiervan zijn het alcoholverbod op de JOPs en verscherpt toezicht op vergunningen. Dat eerste is een regel die is aangescherpt. Maar een regel heeft geen nut als hij niet wordt gehandhaafd. Hebben we hier voldoende capaciteit voor?

 


 

Er wordt ook een beroep gedaan op de meldingsbereidheid van de omwoners rond de plekken met jongerenoverlast. Natuurlijk ben je als gemeente afhankelijk van signalen om in te kunnen springen op ongewenste situaties. Maar was het verzoek van de omwonenden niet juist aan de gemeente om er iets aan te doen, omdat zij er zelf niet meer uitkwamen of omdat zij er niets van durfden te zeggen?

 

Wij vinden dat juist de gemeente nu aan zet is op die bekende plekken waar overlast wordt ervaren en waar vernielingen plaatsvinden. Dat zijn bij uitstek plaatsen om toezicht te houden met camera’s. Daarom heeft de VVD-fractie een motie voorbereid. Met deze motie roepen wij het College op om op basis van proef een jaar lang mobiele camera’s te huren en deze te plaatsen op de bekende hotspots.

 

Voorzitter, we hebben al vaker gesproken over de invoering van de omgevingswet. Daarbij is het cruciaal om goed te blijven letten op het beoogd effect. Dat is dat het voor inwoners en ondernemers makkelijker wordt om iets te ontwikkelen (en daarmee hun vrijheid te nemen) door kortere en goedkopere procedures. We nemen aan dat de gemeente zich hierop goed blijft voorbereiden, ondanks dat de implementatie is uitgesteld. Wij zijn in ieder geval blij met het initiatief om dit gezamenlijk in commissievorm voor te bereiden.

 

Mensen moeten goed kunnen leven, wonen en werken en daarom is op een vlotte manier van A naar B komen cruciaal. Samen met de regio en met Rotterdam moet de lobby voor verbeteringen van de A15/A16 en de N3 worden doorgezet. Maar ook op het onderliggend wegennet moeten we zorgen voor een goede doorstroming. Een tip die we in het voorjaar gegeven hebben om big data te gebruiken om de bereikbaarheid te verbeteren, vinden we helaas niet terug in de begroting. Of is dat wellicht onderdeel van een begrotingsregel?

 

De VVD staat voor lage lasten. Daarom zijn we blij met de lastenverlichting van €120 per koopwoning en het afschaffen van de hondenbelasting in 2017. De overheid moet niet meer geld vragen van inwoners dan nodig is.

 

Voorzitter, ik rond af. In Papendrecht is het comfortabel wonen en leven. We scoren hierin ook bovengemiddeld. Dat wil de VVD graag zo houden en indien mogelijk versterken. Dat vergt van het Papendrechts bestuur goede bestuurskracht en inventiviteit. Maar we zijn ook realistisch. Complexe vraagstukken kunnen we niet alleen af. Goede samenwerking in Drechtstedenverband bevalt ons prima, maar wel vanuit die sterke, zelfstandige Papendrechtse positie!

 

Er wordt op dit moment door de wethouder hard gewerkt om een gedeelte van ons geld dat naar de Drechtsteden / sociale-dienst wordt overgemaakt weer lokaal te houden. Daarmee kunnen we een klein stukje beleid zelf uitvoeren, bijvoorbeeld voor participatiebanen of onze statushouders bij de lokale samenleving betrekken. Kan de wethouder misschien vertellen of hier al vooruitgang in is geboekt?

 

Voorzitter, we hebben met deze beschouwing geprobeerd om enige richting mee te geven. Daarbij wil ik nogmaals zeggen dat wij zeker wel positief zijn over de dingen die de afgelopen jaren zijn bereikt en wat er met deze begroting nog kan worden bereikt. Uiteraard blijven er dingen die beter kunnen. Daar blijven wij ons voor inzetten met alle intentie om deze bestuursperiode goed af te sluiten. En we wensen het College dan ook veel succes met de laatste loodjes.